TÁJÉKOZTATÁS 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 25710-1/2021 EÜIG iktatószámú határozatával 2021. április 29-én feloldotta a szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények vonatkozásában a látogatási és intézmény elhagyási tilalmat bizonyos feltételekkel:

Az intézmény elhagyására vonatkozó rendelkezések: 

  • Védettségi igazolvánnyal rendelkező, illetve 18. év alatti gondozott részére megkötések nélkül biztosítani kell az intézmény elhagyásának lehetőségét.
  • Amennyiben az ellátott nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, részükre is biztosítani kell az intézmény elhagyásának a lehetőségét azzal a feltétellel, hogy 72 órán túli távolmaradás esetén a gondozott visszatérése egy SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt negatív eredménye alapján történik. 

Látogatásra vonatkozó szabályok:

  • A látogatás lehetősége védettségi igazolvánnyal rendelkező, továbbá az általa felügyelt 18 év alatti személy részére biztosítható. A látogató köteles a védettségi igazolványt, illetve a fényképes személyazonosító okmányt minden látogatáskor felmutatni az intézmény által kijelölt személynek. A látogatásra lehetőleg a szabadban biztosítsunk lehetőséget, ha az időjárás engedi, illetőleg az intézmény által kijelölt helyen.
  • Az a látogató, aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, az ellátottat a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott „Szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok” alapján lehet látogatni az intézményben kialakított látogató szobákban, a járványügyi előírásoknak megfelelően kézfertőtlenítés, maszkhasználat, szociális távolságtartás és nyilatkozat kitöltése után. A látogató szobákban a látogatás ideje 30 perc. Kérjük a hozzátartozókat, hogy az intézményi honlapon közzétett telefonszámokon egyeztessék a látogatás időpontját a főnővérekkel.
  • Terminális állapotban lévő beteg esetén lehetőséget kell biztosítani a hozzátartozónak a látogatásra a betegágy mellett a járványügyi szabályok biztosítása mellett.

Vigyázzuk egymásra, vigyázzunk lakóinkra!                 

2021. április 30.                                                                                                               

                                                                                                                Seeberger Netta

                                                                                                                       igazgató

 

 

 


Vésztő telephely

 

Nefelejcs Otthon

 Vésztő községben az 1950-es évek elején helyi igények kielégítésére hozták létre a szociális otthont. Eredeti funkciója szegényház volt, család és otthon nélkül maradt idős beteg személyek részére. 1981. óta a Vésztőn működő egykori „szegényház” többszöri átalakítással 53 fő ellátását biztosító felnőtt korú fogyatékos személyek otthonává fejlődött. Ezt a funkcióját 1999 áprilisáig töltötte be az épület, mivel ekkor a lakók és dolgozók a Békés Megyei Önkormányzat és az állam közös beruházása révén újonnan felépült 100 férőhelyes korszerű épületbe költöztek. A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum működését az elmúlt években az átalakulások jellemezték, megfelelve így a minőségi szolgáltatások követelményeinek. 2012. január 01. napjától az állam vette át a megyék konszolidációja keretében a megyei önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, oktatási, szociális, ifjúságvédelmi, közművelődési intézményeket és gazdasági társaságokat, alapítványokat, valamint a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézményeket.

 

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 2012. április 01. napjától önállóan működő költségvetési szervvé alakult át, az intézményi fenntartói feladatokat pedig a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ látta el. Majd ezt követően az intézmény fenntartója 2013. április 01. napjától a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lett és a Feladat megosztási megállapodás értelmében az Intézmény jogállásilag, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, vagyis nem önállóan gazdálkodó szervezet. Az ebben foglaltak szerint, illetve316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4. § (4) pontja értelmében a fenntartóval közösen valósítja meg szervezni, irányítani és ellenőrzi az Intézmény szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket, a hatékony, szakszerű és takarékos intézményi gazdálkodás megvalósítása érdekében.

 

A vésztői Nefelejcs Otthonban 1984 óta már folyamatos az ellátás. Ellátottainknál megoszlik a családból és az intézményből ide kerültek száma döntő többsége intézményből kerül felvételre. A betegség családi kapcsolatokra gyakorolt hatása jól lemérhető az intézményi elhelyezés utáni kapcsolattartáson. Lakóink kevesebb, mint felét látogatják családtagok. Az életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt szakosított ellátásra szorulók ápolást, gondozást nyújtó intézményben történő ellátása. Intézményi szinten egységes szemléletmód követése az ápolás-gondozás, egészségügyi ellátás területén. Egyéni bánásmód megvalósítása, szocioterápiás foglalkoztatás keretén belül munkaterápiás és készségfejlesztő foglalkoztatás biztosítása, valamint a fejlesztő foglalkoztatás megvalósítása, bővítése, személyre szóló fejlesztés, az egyéni fejlesztési tervhez igazodóan szinten tartás. Megfelelő mozgáskultúra és a művészeti nevelés kiterjesztése. A bentlakásos intézmények keretein belül a szakmai elvárásoknak, jogszabályi követelményeknek történő megfelelés, az ellátottak elégedettségének növelése, a minőségi ellátás biztosítása, a szociális ellátások magas színvonalon való működtetése által. Alapját képezi a lakók szükségleteire alapozott komplex szociális szolgáltatás nyújtása, kiemelten fókuszálva az egyéni ápolási-gondozási, mentálhigiénés ellátás igényeire.

 

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum vésztői telephelyén az alábbi típusú ellátás közül választhat az érdeklődő:

·         fogyatékkal élő személyek otthona – engedélyezett férőhely szám 72,

·         idősek otthona – engedélyezett férőhely szám 28,

·         lakóotthoni elhelyezés 10 engedélyezett férőhellyel,

·         fogyatékkal élők nappali ellátása – engedélyezett férőhely szám 16.

Az intézmény a szolgáltatásait igénybe vevő személy részére olyan fizikai, mentális, foglalkoztatási, szociális és életvezetési segítséget nyújt, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor. A bentlakók részére az ellátás, az ápolás egyetemességét szem előtt tartva, a nap 24 óráján át, biztosított. A folyamatos felügyelet szakápolók szolgáltatják. Dolgozóinktól elvárjuk, hogy legyenek tisztában a fogyatékos/ idős kor sajátosságaival, rendelkezzenek kellő ismerettel a fogyatékos/idős emberellátásával kapcsolatban.

Törekszünk az ismereteik folyamatos szinten tartására, illetve az ismereteik rendszeres bővítésére, újítására.

 

A fogyatékkal élők ellátása kapcsán érvényesített szakmai alapelveként vannak jelen az alábbiak:

·         az intézményben/lakóotthonban élő fogyatékos, illetve idős személy segítése és támogatása az önmagához mérten lehető legmagasabb életminőség megélésében,

·         az esélyegyenlőség szemléletmódjának elfogadtatása és érvényesítése,

·         az integráció, normalizáció, autonómia és participáció alapelvek alkalmazása,

·         a személyhez fűződő jogok védelmének elve.

·         Az ellátottak képességeinek megfelelő legmagasabb szintű autonómia, integráció, participáció és normalizáció biztosítása.

 

Nefelejcs Otthon

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában az értelmi vagy halmozottan fogyatékos személyek ápolását, gondozását, foglalkoztatását, fejlesztését végezzük.

A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon teljes körű ellátást nyújt, melynek keretében biztosítjuk:

·       a lakhatást, folyamatos fűtést, világítást, meleg vízellátást

·       napi ötszöri étkeztetést

·       szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, ezek mosását, javítását 

·       az ellátást igénybe vevő által az intézménybe leadott értékeinek és vagyontárgyainak megőrzését

·       az intézmény orvosa által az egészségügyi ellátást, a rendelet által meghatározott gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket

·       a jogosult és hozzátartozója közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeit

·       gondoskodunk a szabadidő kulturált eltöltéséről

·        alapfeladatot meghaladó szolgáltatásokat külön díjazás ellenében biztosítjuk (pedikűr

·       az intézmény minden ellátottjának biztosítja a szükséges háziorvosi ellátást, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Az ápolói felügyeletet szakképzett ápolók biztosítják napi 24 órában.

 

Rubin lakóotthon

Fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthonában az a személy helyezhető el, aki önellátásra legalább részben képes, elégséges jövedelemmel rendelkezik a lakóotthoni életforma költségeinek viseléséhez. A fogyatékkal élők számára nyújtott nappali ellátás révén lehetővé válik az egyén napközbeni szociális ellátása, az egyéni fejlesztés, foglalkoztatás biztosítása által segítve az egyén szocializációját, társadalmi integrációját.

A lakók részt vehetnek foglalkozásokon, biztosított számukra a munkavégzés, megteremtjük számukra az egyedüllét lehetőségét is. Fontos a közösségi élet a társas kapcsolataik ápolása, megőrzése. A lakóotthonban önállóan (irányítással, beosztással) végzik a házon belüli és a házkörüli feladatokat.

 

Fogyatékos személyek nappali ellátása:

Fogyatékkal élők nappali ellátási formáját jelenleg 8 fő saját otthonában élő személy részére tudjuk biztosítani. A nappali ellátás célja, hogy az ellátottak számára biztosítsuk az állapotuknak megfelelő önállóságot, valamint döntési lehetőséget. További célok között szerepel a racionális kompetencia erősítése, a foglalkoztatási rehabilitáció és társadalmi integrációjuk segítése. A nappali ellátásban résztvevők munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig tartózkodnak az intézményben, ahol az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe: napközbeni tartózkodás, társas kapcsolatok, étkeztetés, alapvető higiénés szükségletek kielégítése.

 

Munkánk során elengedhetetlen a holisztikus szemlélet érvényre jutása. Az ellátás valamennyi elemét a szakma szabályainak betartásával, etikai és jogszabályi elvárásoknak megfelelve végezzük. Az elvégzett tevékenységek dokumentálására is igen nagy hangsúlyt fektetünk. A foglalkoztatások megszervezésével az ellátottak hasznosság érzése fokozható, betegségtudatuk ezáltal csökkenhet. A fogyatékos emberek pénzkereseti lehetősége társadalmi szinten igen csekély, intézményi keretek között könnyebben biztosítható. A pénz beosztásában való segítségnyújtás és támogatás során megjelenhetnek magasabb rendű szükségletek is, melyek ezáltal kielégítésre is kerülhetnek. Ezek mellett az intézményre is pozitív hatása van. A társadalom felé is fontos a példamutatás részünkről, a lakókörnyezet könnyebben elfogadja a fogyatékos egyént, ha pozitív benyomást keltünk bennük megfelelő hozzáállásunkkal.

 

Intézményünk sajátosságai:

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Nefelejcs Otthona földrajzi szempontból Vésztő városában helyezkedik el. A város Magyarország délkeleti részén, a Dél-alföldi régióban, Békés megyében a Szeghalmi járásban található, tájegységileg a Kis-Sárrétben a román határ közelében. Vésztő város tekintetében az országos fő közlekedési hálózatokhoz az alábbi csomópontok tekintetében van lehetőség kapcsolódni: Szeghalom−Körösladány−Gyomaendrőd−Szarvas útvonalon a 44-es főútvonalhoz, a Gyomaendrőd−Mezőtúr− Törökszentmiklós útvonalon pedig a 4-es számú főútvonalhoz van rájutási lehetőség a főváros irányba, Szeged, Debrecen irányába tartó főútvonalakhoz is viszonylag jó megközelítési lehetőség adódik.

A Közösségi közlekedés tekintetében a mellékvonali vasúti közlekedés egyik csomópontját képezi Vésztő. A helyi buszjárat jelenleg nem üzemel, kialakítása viszont tervezett, ellenben a távolsági buszos tömegközlekedést a térségben a Körös Volán Zrt. és a Hajdú Volán Zrt. biztosítja. A gyalogos közlekedés minőségének javítását is tervezi a város a járdahálózatának rekonstrukciója által, valamint a belterületi kerékpárútjainak felújítását és újak kialakítását, a térségi kerékpárút-hálózat fejlesztését megvalósítani a szomszédos önkormányzatok együttműködésében, mivel a város lakosai számára fontos közlekedési eszköz a kerékpár, a kedvező domborzati adottságok, a helyi buszos közlekedés hiánya, távolsági buszjáratok ritkaságából kifolyólag. A parkolási lehetőségek tekintetében további bővítéseket tervez a város.